Стручна помош при изработка на дипломски, магистерски и докторски трудови
  Стручна рецензија и подготовка за издавање на книги и трудови
  Методологија на научно истражување
  Подготовка и составување на CV
  Подготовка и составување на мотивациско писмо
  Подготовка за интервју за вработување
  Стручна помош при изработка на скица/нацрт за истражувачки труд
  Цитирање
   Chicago style
   APA style
   MLA style