ЗАКОН ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Закон за Aкадемијата за наставници
Закон за Бирото за развој на образованието
ЗАКОН ЗА ПРОСВЕТНАТА ИНСПЕКЦИЈА
Закон за Националната рамка на квалификации
ЗАКОН ЗА НАСТАВНИЦИ ВО ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА
ЗЗАКОН ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ
Закон за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење
ЗАКОН ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
ЗАКОН ЗА СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД
Закон за учебници за основно и средно образование
Закон за ученичкиот стандард
ЗАКОН ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Закон за Државниот испитен центар
ЗАКОН ЗА ВИСОКООБРАЗОВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА НАСТАВЕН КАДАР ВО ПРЕДУЧИЛИШНОТО ВОСПИТАНИЕ, ОСНОВНОТО И СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
ЗАКОН ЗА ОСНОВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ
ЗАКОН ЗА ОТВОРЕНИТЕ ГРАЃАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТИ ЗА ДОЖИВОТНО УЧЕЊЕ
ЗАКОН ЗА ПЕДАГОШКАТА СЛУЖБА
ЗАКОН ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КВАЛИФИКАЦИИ
ЗАКОН ЗА СПОРТСКА АКАДЕМИЈА
ЗАКОН ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА
ЗАКОН ЗА ИНОВАЦИСКАТА ДЕЈНОСТ
ЗАКОН ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ